Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Nguồn tài chính để du học (Part 2)


Ban cn phi bt đu lên kế hoạch tài chính ít nht 12 tháng trước ngày d đnh nhp hc ti Hoa Kỳ. Quá trình tìm ngun tài chính đ hc đi hc bao gm:
  • Làm h sơ xin hc đt yêu cu;
  • Ước tính kh năng tài chính cá nhân;
  • Tìm nhng ngun h tr tài chính mà bn đ tiêu chun xin hưởng;
  •  Tìm các gim thiu phí tn hc tp.
Ước tính kh năng tài chính cá nhân:
Bn hãy hi ý cha m và nhng người trong gia đình có kh năng bo tr cho bn đ biết h có th đóng góp bao nhiêu tin mi năm cho vic hc tp ca bn. C gng huy đng ti đa t ngun tin gia đình bi vì hu hết các hc bng, nếu có, ch có th trang tri mt phn trong toàn b chi phí hc tp và sinh hot phí và hơn na, có th chưa cp cho sinh viên quc tế năm th nht.
Tìm ngun h tr tài chính:
Tt c các loi hc bng và h tr tài chính cho sinh viên quc tế đu có tính cnh tranh rt cao và đòi hi người th hưởng phi có thành tích hc tp xut sc. Hai thut ng "hc bng" và "h tr tài chính" thường được dùng vi nghĩa như nhau, nhưng thc ra tin hc bng được cp da trên thành tích, bao gm kết qu hc tp xut sc, năng khiếu trong th thao hoc ngh thut biu din, hoc có th là công tác phc v cng đng hay kh năng lãnh đo. H tr tài chính là khon tr cp da trên nhu cu tài chính ca sinh viên, th hin qua các giy t chng minh v thu nhp, tài sn gia đình và các yếu t khác. Dưới đây là các loi h tr tài chính dành cho sinh viên quc tế mun du hc ti Hoa Kỳ.
Ngun tài tr trong nước
Bn hãy tìm kiếm các ngun tài tr trong nước, có th t Chính ph, doanh nghip, hoc các qu. Mc dù không phi nước nào cũng có đ các ngun tài tr này, nhưng nếu nhn được hc bng ca các t chc trong nước bn s đ bt gánh nng v chi phí hoc tp.
Ngun tài tr t các trường ti Hoa Kỳ
Bn hãy liên h vi mt chuyên viên tư vn giáo dc Hoa Kỳ đ biết cách tìm ngun h tr tài chính dành cho sinh viên quc tế. Nếu tìm sm, tìm k, và có kỳ vng hp lý, bn s có nhiu cơ hi hơn. Đng nghĩ rng trường nào cũng cung cp h tr tài chính. Thc ra, chưa đến mt na s trường dy chương trình c nhân có h tr tài chính dành cho các sinh viên không phi là công dân hoc cư dân ca Hoa Kỳ. Xin bn hãy nh k là h sơ tài chính dành cho sinh viên Hoa Kỳ khác vi h tr tài chính dành cho sinh viên quc tế. Đng quên báo cho phòng tuyn sinh biết quc tch ca bn và xin h cung cp thông tin v h tr tài chính dành cho sinh viên quc tế. Thông thường h tr tài chính được cp dưới nhiu hình thc nhưu tr cp, hc bng, và đôi khi là tin cho vay hoc các chương trình làm vic bán thi gian.
Ti các trường đi hc công hoc các trường giáo dc chuyên nghip trong các ngành ngh như k thut, qun tr kinh doanh, và y tế, sinh viên rt hiếm khi được h tr tài chính. Các trường đi hc khoa hc và nhân văn có th có nhiu h tr tài chính hơn.
Khi tìm kiếm ngun tài tr ca các trường, trước hết bn lp mt bng gm các trường mình mun hc. Vi tng trường, bn ghi ra các phí tn hàng năm (như đã nêu trên), sau đó là mc h tr tài chính trung bình và s sut h tr tài chính. Bng này s giúp bn đi chiếu và biết ngay h tr tài chính trường nào có li nht cho bn, đng thi loi ra khi danh sách các trường mà nếu được tiếp nhn bn s không có được mc tài tr mình cn.
Nhng cách gim thiu chi phí hc tp:
        Chn trường có li nht: Hãy tìm nhng trường đem li cho bn cht lượng giáo dc tt nht vi chi phí thp nht.
        Hc rút ngn thi gian: Nếu ch cn hc ba năm đ hoàn tt mt chương trình c nhân bn năm, bn s tiết kim được hàng ngàn đôla. Sinh viên có th rút ngn thi gian hc ca mình bng cách:
- Hc trước trong nước nhng chương trình tương đương trình
đ đi hc đ được cng thêm tín ch loi chuyn tiếp hay được hc
vượt cp;
- Hc mt s khóa ti mt trường cao đng cng đng trong vùng
nếu mc hc phí thp hơn và có các tín ch có th chuyn tiếp;
- Hc các lp hè, nếu có;
- Mi hc kỳ hc tăng thêm mt khóa.
        Gim hc phí: Mt s trường có th xét đim s năm th nht ca bn và cho gim mt phn hc phí. Nh hc khá, bn có th tiết kim hàng ngàn đôla.
        Gim chi phí sinh hot: Làm công vic giám th ni trú có th giúp bn tiết kim hàng ngàn đôla sinh hot phí. Sng bên ngoài vi người thân hoc bn bè cũng giúp tiết kim được tin nếu có nơi phù hp và giao thông công cng thun tin.
        Hc chương trình đi hc đi cương ti các trường cao đng cng đng: Nhiu sinh viên tiết kim hàng ngàn đôla hc phí bng cách hc hai năm cao đng cng đng sau đó chuyn tiếp lên các trường đi hc bn năm đ hoàn tt chương trình.
(Ngun: Nếu bn mun du hc ti Hoa Kỳ - Quyn 1 - Education USA- NXB Thanh Niên)

 Nguồn: Capstone Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét